Viskas apie Europos paramą

Patarimai norintiems gauti Europos sąjungos paramą

Europos parama technologinių ekoinovacijų diegimui – “ECO-INOVACIJOS LT+”

Paskelbta ilgai laukta ES paramos priemonė “ECO-INOVACIJOS LT+”, kurios pagrindinis tikslas – paskatinti mažas ir vidutines įmones diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Remiama veikla technologinių ekoinovacijų* diegimas ir skatinimas.
Technologinės ekoinovacijos tai naujų ar reikšmingai patobulintų** produktų ar technologinių procesų diegimas įmonėje, ko pasėkoje mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas.

** Patobulinimams priskiriami reikšmingi techninių reikalavimų, sudedamųjų dalių ir medžiagų, integruotos programinės įrangos, palankumo vartotojui ar kitų funkcinių savybių patobulinimai.

PAGRINDINIS KLAUSIMAS Į KURĮ BŪTINA ATSAKYTI NORINT DALYVAUTI KVIETIME:
Ar projekte yra numatyta įdiegti bent vieną TECHNOLOGINĮ PROCESĄ su tikslu mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius ir (arba) projekte numatyta gaminti bent vieną PRODUKTĄ, kurį gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos?
TECHNOLOGINIAI PROCESAI, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami gamtos ištekliai, apima:
 • proceso modernizavimą (optimizavimą) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius;
 • įrangos pakeitimą (esamos gamybos įrangos modifikavimą, kurį atlikus bus pagerintas proceso efektyvumas bei sumažinta tarša);
 • technologijos pakeitimus (technologijų, apdorojimo procesų pakeitimą ir (ar) šių pasiūlymų sintezę siekiant, kad gamybos procesų metu sumažėtų tarša bei gamtinių resursų sąnaudos).
PRODUKTŲ, kuriuos gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos, gamyba susijusi su:
 • žaliavų pakeitimu: esamų žaliavų ir (arba) papildomų medžiagų pakeitimu mažiau kenksmingomis arba naudojimu tokių papildomų medžiagų, kurių poveikis procesui yra ilgesnis, t. y. suvartojama mažiau medžiagų;
 • gaminio pakeitimu: gaminio savybių modifikavimu siekiant sumažinti gaminio poveikį aplinkai jo viso būvio gyvavimo ciklo metu.
 • atliekų antriniu panaudojimu: gamybinių atliekų panaudojimu gamybiniuose procesuose arba kitiems naudingiems tikslams;
 • produktų gamyba iš atliekų: naujojo produkto gamyba iš atliekų įmonėje.
Tinkamos išlaidos:
 • tiesioginėms projekto veiklos vykdyti reikalingų technologinių ekoinovacijų (įrangos ir įrenginių) įsigijimo išlaidos;
 • projekto veikloms vykdyti – numatytos darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis, darbo užmokesčio išlaidos.
Maksimalus skiriamo finansavimo dydis: iki 900 tūkst. Eur.
Minimalus skiriamo finansavimo dydis: nuo 50 tūkst. Eur.
Didžiausias finansavimo intensyvumas:
 • 35% vidutinėms įmonėms;
 • 45% mažoms ir labai mažoms įmonėms.
Kvietimo biudžetas – 27,5 mln. Eur.
 Visapusiškai padedame parengti visą dokumentaciją (verslo planas, paraiška ir kt.), susijusią su projekto rengimu:
Tel. 8 (687) 17007 / 8 (612) 14911

info@europosparama.lt

europosparama_logo-e1412834046504

Paskelbti “Žmogiškieji ištekliai Invest LT+” priemonės atrankos rezultatai

Europosparama.lt komanda kartu su savo klientais gali pasidžiaugti Europos socialinio fondo Agentūros paskelbtais priemonės “Žmogiškieji ištekliai Invest LT+” projektų atrankos rezultatais.

Visi mūsų komandos parengti projektai gavo ES finansavimą. Iš viso jiems yra skirta virš 150 tūkst. eurų Europos paramos.

Pagal priemonę „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ buvo paduota 61 paraiška ES paramai gauti. Visus atrankos etapus įveikė tik 36 projektai (59 proc. nuo visų paraiškų). Iš jų yra mūsų kompanijos parengti 2 projektai.

Sveikiname visus mūsų klientus su galimybe pasinaudoti ES parama pagal „Žmogiškieji ištekliai Invest LT+“ priemonę!

Ta proga kviečiame kartu su europosparama.lt komanda dalyvauti kituose kvietimuose – artimiausiu metu bus paskelbtas kvietimas dalyvavimui tarptautinėse parodose finansuoti – „Naujos galimybės LT“.

Paskelbti priemonės „E-verslas LT“ projektų atrankos rezultatai

Europosparama.lt komanda kartu su savo klientais gali pasidžiaugti LVPA paskelbtais priemonės “E-verslas LT” projektų atrankos rezultatais. Iš 12 mūsų specialistų parengtų projektų 11 gavo finansavimą – iš viso šiems projektams yra skirtas 304 tūkst. eurų Europos struktūrinių fondų finansavimas. Vienas projektas dėl sumažinto biudžeto buvo atšauktas kliento prašymu.

Pagal priemonę „E-verslas LT“ buvo paduota 431 paraiška ES paramai gauti. Visus atrankos etapus įveikė tik 268 projektai (62,1 proc. nuo visų paraiškų).

Sveikiname visus mūsų klientus su galimybe pasinaudoti ES parama pagal „E-verslas LT“ priemonę!

Ta proga kviečiame kartu su europosparama.lt komanda dalyvauti kituose kvietimuose – artimiausiu metu bus paskelbtas kvietimas dalyvavimui tarptautinėse parodose finansuoti – „Naujos galimybės LT“.

“Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai” priemonės viešasis aptarimas

Informuojame, kad europosparama.lt specialistai kartu su Kauno mokslo ir technologijų parku 2016 m. sausio 21 dieną organizavo viešąjį “Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai” priemonės (toliau “Priemonė”) aptarimą Mokslo parko atstovams.

Seminaro pagrindinė nauda – atsakymas į klausimą Kaip sužinoti ar mano idėja atitinka priemonės „Intelektas. Bendri mokslo-verslo“ reikalavimus?

Seminaro metu buvo pristatyti kai kurie Priemonės aprašo aspektai, aptariami Europos Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, Frascati ir Oslo vadovų straipsniai, įtakojantys Priemonės įgyvendinimą. Buvo aptariami atvejai, susiję su MTEP (Moklsiniai tyrimai ir technologinė plėtra) veiklų įgyvendinimu Informacinių technologijų srities įmonėse.

Su seminaro medžiaga galite susipažinti atsiuntus mums paklausimą – info@europosparama.lt

Taip pat galite susipažinti su LVPA organizuotu seminaru, kurio Online transliaciją galite rasti čia: https://www.youtube.com/embed/SQBGsPetOyw

www.europosparama.lt komanda teikia visas konsultacijas bei parengia visą reikalingą dokumentaciją pagal priemonę ES paramai gauti „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“. Norintys dalyvauti kvietime gali kreiptis šiuo telefonu – 868 717 007 arba užduoti savo klausimus el. paštu: info@europosparama.lt

 

 

 

 

ES parama verslui mokslinių tyrimų srityje

Kvietimas “Intelektas LT. Bendri mokslo-verslo projektai” – Europos parama moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai.

Kvietimas galioja iki 2016 metų kovo 28 d.

Viena iš pagrindinių sąlygų į ką turi atkreipti dėmesį pareiškėjai, norintys dalyvauti kvietime “Intelektas LT” yra ta, kad projektas ES paramai  gauti turi būti priskiriamas vienai iš prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) ir vienam iš konkrečios krypties prioritetų:

Energetika ir tvari aplinka:

 •  išmaniosios energijos generatorių, tinklų ir vartotojų energetinio efektyvumo, diagnostikos, stebėsenos, apskaitos ir valdymo sistemos;
 • energijos ir kuro gamyba iš biomasės ar atliekų, atliekų apdorojimas, saugojimas ir šalinimas;
 • išmaniųjų mažaenergių pastatų kūrimo ir naudojimo technologija – skaitmeninė statyba;
 • saulės energijos įrenginiai ir jų naudojimo elektros, šilumos ir vėsos gamybai technologijos.

Sveikatos technologijos ir biotechnologijos:

 • molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacija;
 • pažangios taikomosios technologijos asmens ir visuomenės sveikatai;
 • pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui.

Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos:

 • fotoninės ir lazerinės technologijos;
 • funkcinės medžiagos ir danga;
 • konstrukcinės ir kompozitinės medžiagos;
 • lanksčios produktų kūrimo ir gamybos technologinės sistemos.

Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos:

 • sumanios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių technologijos;
 • tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos/modeliai;
 • pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika;
 • informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos.

Įtrauki ir kūrybinga visuomenė:

 • modernios ugdymosi technologijos ir procesai;
 • proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai.

Priminame, kad tinkami pareiškėjai pagal priemonę “Intelektas LT” yra privatūs juridiniai asmenys ir viešosios įstaigos, vykdančios MTEP (moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra) veiklas (išskyrus mokslo ir studijų institucijas).

Pagrindiniai kiekybiniai priemonės “Intelektas LT” parametrai:

Maksimalus skiriamo finansavimo dydis:

 • taikomieji moksliniai tyrimams ir eksperimentinės (technologinės) plėtros veikloms – nuo 50 000 iki 1 200 000 eurų;
 • MTEP infrastruktūrai – nuo  50 000 iki 3 000 000 eurų;

Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas:

 • 50 proc. taikomiesiems (pramoniniams) moksliniams tyrimams;
 • 25 proc. eksperimentinei plėtrai (bandomajai taikomajai) veiklai.

Intensyvumas padidinamas:

 • vidutinėms įmonėms – 10 proc.;
 • mažoms įmonėms – 20 proc.,
 • už veiksmingą bendradarbiavimą su mokslo institucijomis nustatytomis sąlygomis – 15 proc.

Tokiu būdu, pavyzdžiui, mažajam verslui (iki 50 darbuotojų), kuris investuoja į taikomuosius mokslinius tyrimus ir bendradarbiauja su mokslo institucijomis, paramos intensyvumas gali siekti iki 80 proc.

Padedame parengti projektus ES paramai verslui gauti.

 Tel. 8 (687) 17007 / 8 (612) 14911

info@europosparama.lt