Tag: intelektas lt

ES parama verslui mokslinių tyrimų srityje

Kitas ne mažiau reikšmingas ES paramos verslui prioritetas – “Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimo” priemonė.

Pagal ES paramos verslui MTTP sritį išskiriami du investiciniai prioritetai:

  1. Mokslinių tyrimų ir inovacijų (toliau – MTI) infrastruktūros tobulinimas, gebėjimų plėtoti MTI stiprinimas ir kompetencijų centrų ypač europinės svarbos, veiklos skatinimas.
  2. Verslo investicijų į MTI skatinimas, įmonių, MTI centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus ryšių bei sąveikos plėtojimas, visų pirma skatinant investicijas į produktų ir paslaugų plėtrą, technologijas, socialines ir viešosioms paslaugoms teikti skirtas inovacijas; taip pat paklausos, jungimosi į tinklus, grupių ir atvirų inovacijų skatinimas pagal pažangiosios specializacijos strategiją remiant technologinius ir taikomųjų mokslų tyrimus, bandomųjų linijų diegimą, išankstinio produktų patvirtinimo veiksmus ir didelio poveikio technologijų pažangiosios gamybos pajėgumus, pirminės gamybos bei bendrosios paskirties technologijų sklaidą.

 Ypač aktualios ES paramos verslui priemonės:

  1.  Moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai„INTELEKTAS LT“